Yalın Altı Sigma Eğitim Programları – Yeşil Kuşak Eğitimi

Yalın Altı Sigma Eğitim Programları – Yeşil Kuşak Eğitimi

Yalın Altı Sigma Eğitim Programları – Yeşil Kuşak Eğitimi

Yalın Altı Sigma çarktaki sorunları görmemizi, bozulan süreçleri iyileştirmemizi ve sürekli daha iyi hale nasıl gelebilirizi düşünmemizi sağlayan bir sistemdir. Bu sistemde sürekli iyileştirme, israfın belirlenmesi ve yok edilmesi anlamına gelmektedir.

Her işletme daha fazla müşteri kazanmak, mal ve hizmet satışlarını, dolayısıyla da karlarını artırmak ister, bu geçmişten beri gelen bir yarış halidir. Rekabetin daha da yüksek olduğu günümüzde piyasada yer almayı ve daha fazla kar etmeyi herkes ister. Günümüzdeki piyasa devlerinin nasıl böyle yükseldiğini düşünüp bizler de onlar arasında yer almayı isteriz. Peki, bu şirketler nasıl zirvede yer almayı başardılar, neleri doğru yaptılar hiç düşündünüz mü? Her şey bir sistemin ürünüdür. İç içe geçmiş çarklar gibi hepsi birbirini etkiler. Bir sorun diğer çarkları da etkiler ya bir anda sitemi çökertir ya da yavaş yavaş sisteme zarar verir.

Yalın sistematik bir yaklaşımdır ve amaç maliyetlerin en aza indirilmesidir. Sigma da mükemmele yakın demektir matematikten gelen bir semboldür. Altı Sigma dediğimiz kavram ise hataların azaltılması ile kalitenin iyileştirilmesine odaklanan, ölçümü esas alan bir yöntemdir.  Yalın Altı Sigma da bu iki yöntemin dengeli bir biçimde bir araya getirilmesi ile oluşmaktadır.

Yalın Altı Sigma’da Amaç:

Bütün firmaların asıl amacı kar etmektir. Bu kavramı ortaya çıkaran Motorola şirketinin de asıl amacı buydu. Motorola 1900’lü yıllarda zarar etmekteydi, kar oranları oldukça düşüktü. Bu durumu değiştirebilmek için büyük çaba sarf ederek 1985 yılında Yalın Altı Sigma denilen sistemi başlattılar. Bu sistem günümüzdeki son halini bir anda almadı, Motorola’nın ortaya attığı sistem pek çok şirket tarafından da üzerine konularak günümüzdeki şeklini aldı. Motorola mevcut problemlerin sistematik biçimde çözülmesini sağlayan Altı Sigma yönetim sistemi pek çok firmada uygulanarak büyük kârlar elde edilmesini sağlayarak kendisini kanıtladı. Altı yıl gibi bir sürede göz ardı edilemeyecek kadar tasarruf sağladı. Üretimde 4 milyar dolar maliyet tasarrufu sağladı ve üretkenliğini ikiye katladı. Üç yıldan az bir sürede kar payları %10’dan %16,7’ye yükseldi. Bu da diğer şirketlerin de dikkatini çekmiş ve pek çok şirket bu sistemi örnek almış, rakipleri arasında yer edinebilmişlerdir. Peki, nedir bu sistem, bize ne faydası vardır, biz bu sistemin neresindeyiz? İsterseniz karlılığa etkisi yüksek olan Yalın Altı Sigma sistemini yakından inceleyelim:

Yalın Altı Sigmanın amacı müşteri memnuniyetini arttırmaktır. Bunu sağlamanın yolu da hataları azaltarak ya da ortadan kaldırmakla mümkündür. Hataların ortadan kaldırılması hem müşteri memnuniyeti demek hem de karlılığın artması anlamına gelmektedir.

Yalın Altı Sigma’nın Şirketinize Faydaları

Neredeyse sonsuzdur, bu faydalara beraber göz atalım. En büyük faydası ise elbette ki finansal getirileridir. Bunun dışında:

  1. Sürekli Başarı Oluşturur. Yani parasal yönden şirketiniz büyüdüğü gibi pazar piyasasına da yön vermeye başlarsınız.
  2. Tüm çalışanlar arasında en alt kademeden en üst kademeye kadar herkes için bir performans hedefi oluşturur. Herkesin ortak amacı müşteriye doğru kalitede ürünün, hizmetin veya bilginin ulaştırılmasıdır.
  3. Sistemde amaç sürekli bir geliştirme, yenileştirme olduğu için birimleri, bütün operasyonlara müşteri odaklı bakış ve maliyetleri düşürmeyle neredeyse sıfır hata oluşturacak performansı geliştirmeye zorlar.
  1. İyileştirme oranını hızlandırır. Şirketteki eksikler, hatalar bir an önce giderilmeye başlanır.
  2. Tüm çalışanların performans seviyesinin değerlendirilmesi ve gelecek için hedeflerinin konulmasına odaklanmıştır.
  3. Yeni fikirlerin bütün organizasyon boyunca yayılmasını teşvik eder ve hızlandırır.
  4. Stratejik değişimi tamamlar, şirkete uzun vadeleri hedefler koydurtarak; stratejik hedeflerin desteklenmesini sağlar.

altı sigma organizasyonu

 

Üst Kalite Konseyi, Şampiyon, Uzman Kara Kuşaklar, Kara Kuşaklar ve Yeşil Kuşaklar gibi farklı isimlerle bilinen, ölçüm ve iyileştirme uzmanlarından oluşan bir ekibin oluşturulmasıdır. Başarısı herkesin oynayacağı rolün çok iyi belirlenmesine bağlıdır. Yalın Altı Sigma organizasyonlarında tüm personele aldıkları eğitimin türüne göre farklı unvan, yetki ve sorumluluklar verilir. Bazı şirketler genel kabul gören unvanlara sarı, mavi vb. kuşaklar eklerken, bazıları ise birkaç kuşakla yetinmektedir.

 

YALIN ALTI SİGMA’DA ROLLER VE SORUMLULUKLAR

Üst Kalite Konseyi: Yalın Altı Sigma uygulamalarının alanını belirlemek, Yalın Altı Sigma organizasyonunu ve bu organizasyonda yer alan kişilerin yetki, sorumluluk ve görevlerini belirlemek, Yalın Altı Sigma uygulamalarının kapsamını değişen ihtiyaçlara ve işletmenin Altı Sigma konusunda ulaştığı olgunluk düzeyine göre genişletmek ve organizasyon yapısında buna uygun düzenlemeler yapmak, Yalın Altı Sigma projeleri için gerekli kaynakları sağlamak, proje takımlarının karşılaştıkları büyük problemleri çözümlemek, projeleri takip etmek ve gerektiği durumlarda müdahalelerde bulunmak, elde edilen olumlu sonuçları ve iyi uygulamaların tüm şirkette yaygınlaşmasını sağlamak. Yani kısaca görevi, müşterinin ihtiyaçlarını tespit etmek ve organizasyonun operasyonel verimini arttırmaktır.

 

Şampiyon: Şampiyonlar orta ve üst kademe yöneticilerden seçilirler. Şampiyon proje geliştirme takımına projelerinde rehberlik eden kişidir. Problemi tespit etme, çözümleme ve daha iyi hale getirme sürecinde bir takım engeller ile karşılaşabilir bu gibi durumlarda şampiyon müdahale eder ancak takıma kendi düşündüklerini uygulatmaktan kaçınır, daha çok ekipteki diğer kişilerin de doğru sonuca ulaşmasını teşvik ederek sorunu halletmeye çalışır. Geliştirme projeleri için amaçları belirler ve işleri önceliklerine göre sıralarlar. Proje kapsamı belirlerken, değişiklikler yapılmasında açık olmalıdır. Takımın ihtiyacı olduğunda takıma koçluk etmelidirler ve takım için zaman, destek, para kaynaklarını sağlamalıdırlar. Takımın bulduğu çözümün diğer yöneticiler tarafından sorunsuz uygulanmasını sağlarlar. Organizasyonun gelişmesini sürekli kılmaları gerekmektedir. Yalın Altı Sigma takımlarının olmasının temel amacı işi en iyi şekilde yönetmenin yolunu öğrenmektir. Bu öğrenme ve ilerleme organizasyonun diğer kısımlarına da iletilir.

 

Uzman Kara Kuşaklar

Uzman Kara Kuşaklar süreç iyileştirme ve istatistiksel araçların kullanılması konusunda kapsamlı eğitim alırlar ve deneyime sahiptirler. Uzman Kara Kuşaklar Kara Kuşaklar ile yaklaşık olarak aynı görevleri yerine getirirler ancak Kara Kuşaktan farklı olarak birden fazla takıma danışmanlık yaparlar. Yalın Altı Sigma projelerini sonuçlandırmaktan sorumlu olan kişilerdir.

Takım liderinin proje konuları hakkında bilgisi vardır ve iyileştirmeye çalıştıkları prosesin(süreç) parçasıdır. Takım lideri projenin neden yapıldığını bildiren, projeyi gerektiğinde yeniden ele alan, gözden geçiren kişidir. Takım üyeleri ile birlikte çalışarak projenin yol haritasını oluşturur, geliştirir ve güncelleştirir. Proje takım üyelerini seçmede yardım eder. Takım için veriyi, kaynakları bulur ve tanımlar. Yalın Altı Sigma metot ve analitik araçlarının öğrenilmesi ve uygulanması için takım üyelerine destek olur. Takımın zamanı etkin kullanılmasını ve projenin zamanında bitmesini sağlamakla yükümlüdür. Takımın çalışmasını göstermek ve projenin sonuçlarını yayınlamak için proje sonuçlarını dokümante eder. Uzman Kara Kuşak kaliteyi sağlamak, hedefleri koymak, ilerlemeyi takip etmek, eğitimleri sağlamak için süreç sahipleri ile beraber çalışır ve günlük olarak bilgileri paylaşırlar.

 

Kara Kuşak

Kara kuşak seviyesi Yalın Altı Sigma’nın başlangıcında Motorola’da kullanılmıştır. Kara Kuşak terimi Yalın Altı Sigma iyileştirme takımına koçluk eden ve aktif olarak yöneten kişi olarak tanımlanır. Bu görevleri gerçekleştirebilmek için yöneticilik ve süreç analiz eğitimi alırlar. Bu eğitim örnekleme analiz ve deney tasarımı gibi ileri düzey istatistik araçları içerir. Buna benzer olarak hizmet süreçleri için prosesin haritalanması ve analizi, sebep sonuç diyagramı, histogram ve pareto analizi gibi araçları öğrenirler. Siyah kuşaklardan genel olarak işletme içindeki ayar zamanı ve hataların azaltarak maliyetin düşürülmesi ya da yeni süreç tasarlayarak çok sayıda süreç iyileştirmesi yapması beklenir.

 

Yeşil Kuşak/Sarı Kuşaklar/Beyaz Kuşaklar/Ekip Üyeleri: Firmalar isteklerine göre projede görev alacak kuşak sayısını çoğaltabilirler. Kuşak isimleri de bir uzak doğu sporu olan karatedeki gibi ayrılmıştır. Kuşak renkleri deneyim ve uzmanlık seviyesini belirten bir araçtır. Karatede yeni başlayanlara masumiyeti, saflığı, yolculuğu, başlangıç ​​noktasını temsil eden beyaz bir kuşakla başlar. Sarı kuşak güneş ışığının ilk ışınını sembolize eder. Karatede bunun anlamı, öğrencinin zihninin artık daha olası teknik ve yöntemleri kabul etmeye açık olmasıdır. Yeşil Kuşak büyümenin bir temsilidir, bu nedenle becerilerini güçlendirmeyi ve geliştirmeyi öğrenen orta seviye öğrencilere verilir. Öğrencinin yeni beceriler geliştirdiği ve karatede ustalaşmak için yeni teknikler öğrendiği anlamına gelir. Kara Kuşak, onu takan kişinin tüm becerilerde ustalaştığını gösterir ve bilgisiyle başkalarını aydınlatmak için kendi içinde büyük bir yetenek oluşturur.

 

Müşterinin Sesini Dinleyin!

Rekabetin her geçen gün artması nedeniyle maliyetleri azaltmak daha da önemli hale gelmiştir. Örneğin Toyota’nın sahibinin kar maliyetine farklı bakış açısı her şeyi değiştirdi. Toyota’nın anlayışına göre satış fiyatı eksi maliyet karı vermektedir. Karı arttırabilmekte sorunların bir an önce giderilmesi ve müşterinin isteklerinin en hızlı ve düzgün şekilde karşılanabilmesiyle mümkündü. Geçmişten günümüze pek çok şey değişse de rekabet değişmedi aksine daha da arttı. Bu yarışta yer almak isteyen firmalar eksiklerini giderip sürekli daha iyi halde olmak zorunda kaldılar. Ayrıca rekabetin çok fazla olduğu günümüz şartlarında firmalar tercih edilebilmek için kalitelerini yüksek tutmak bunun yanı sıra rakiplerine göre uygun fiyata satmak zorundadırlar. Bu da firmaları müşteri odaklı olmaya diğer bir değişle müşterinin sesini dinlemeye zorlamaktadır.

Yalın Altı Sigma üretim ve hizmet kalitesini herkese göre aynı değerlerle göstermektedir. Siz de doğru zamanda, doğru yerde, doğru kararı verme yeteneğine sahip insan kaynağı altyapısına ve bu altyapıyı kuruluş amaçları için en verimli şekilde kullanmaya odaklanıp rekabetin yüksek olduğu günümüzde yer almak istiyorsanız Matris Danışmanlık ile bunu gerçekleştirebilirsiniz. Matris Danışmanlık  https://www.matrisas.com/ web adresinden E-posta, telefon, adres bilgileriyle iletişime geçebilir, doğru ve eğitim almış bir iş gücüyle karınızı arttırabilirsiniz. Matris Danışmanlık uzman kadrosuyla kuruluşlara, temelde Altı Sigma, Yalın ve Yalın Altı Sigma olmak üzere, Kalite ve Süreç İyileştirme Metodolojileri ve Araçları, Süreç Yönetimi, Fabrika Yönetimi, Dönemsel Yönetim, Değişim Yönetimi ve Tedarik Zinciri Yönetimi konularında danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir.

 

Hedef belli olduğu için yapılması gereken bellidir ve bunu başarmak için Yalın Altı Sigma yolu firmalara yol göstericidir. Unutmayın “Geçmişi değiştiremezsiniz; ancak gelecek henüz avcunuzun içindedir.” (Hugh White)