Yalın Altı Sigma

Şu soruları kendinize sık sık soruyor musunuz?

  • Stratejik önceliklerimiz açısından önemli olan problemleri doğru olarak teşhis edebiliyor muyuz?
  • Çözüm üretme yeteneğimizi gerçekten iş sonuçlarına önemli etkisi olan problemlere yönlendirebiliyor muyuz?
  • Çözüm kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanabiliyor muyuz?
  • Aslında kolay olan problemleri zor yollarla çözmeye çalışarak gereksiz zaman, kaynak ve fırsat kaybına neden oluyor muyuz?
  • Aslında zor olan problemlerin kolaylıkla çözülebileceği umuduyla hiçbir çözüm üretmeksizin zaman ve kaynak kaybına neden oluyor muyuz?
  • Aslında zor olan problemlerin kolaylıkla çözülebileceği umuduyla büyük kazanç ve verimlilik fırsatlarını kaçırıyor muyuz?
  • Aslında zor olan problemlerin, hüsranla sonuçlanan çözüm denemeleri sonucunda firmamızda problemlerin çözülebileceğine olan güveni yıpratıyor muyuz?
  • Kolay ya da zor!… Problemleri çözebilecek insan kaynağı altyapısına sahip miyiz?
  • Stratejik önceliklerimiz ile operasyonel mükemmellik arasındaki bağı daha da sağlamlaştırmak için gereksinimlerimiz nelerdir?
Bu soruları kendinize gerçekten sık sık soruyorsanız gelin birlikte Yalın yaklaşımı ve ögeleri ile 6 Sigma metodolojisinin ve altyapısının gücünü buluşturup, bütünleştirelim. Firmanızda “Yalın 6 Sigma Kurumsal Davranış Modeli”ni yerleştirelim ve sonuçlarını sadece birkaç ay içerisinde birlikte gözlemleyelim:

Yalın Altı Sigma, farklı kuruluşlara farklı anlamlar ifade ediyor olabilir. Bir kuruluş için operasyonel mükemmelliği hedefleyen topyekûn bir yönetim felsefesi iken, başka bir kuruluş için ise verimliliği artırmayı hedefleyen iyi tasarımlanmış, kapsamlı bir süreç iyileştirme metodolojisidir. Kuruluşlar Yalın Altı Sigma’yı kendilerince nasıl konumlandırırlarsa konumlandırsınlar anlamı: “operasyonel mükemmelliğe yolculuktur.”

En basit anlamıyla Yalın Altı Sigma, süreçleri mükemmel denecek seviyeye kadar iyileştirmeyi hedefleyen insanlar için son derece disiplinli, veriye dayalı bir karar verme yaklaşımıdır.

Doğru zamanda, doğru yerde, doğru kararı verme yeteneğine sahip insan kaynağı altyapısına ve bu altyapıyı kuruluş amaçları için en verimli şekilde kullanmaya odaklanan Yalın Altı Sigma son derece titizlikle tasarımlanmış eksiksiz bir sistemdir.

Kuruluşların topyekûn performanslarını, verimliliklerini ve kârlılıklarını artırmak amacıyla, son 70 yıl içerisinde ortaya çıkan sistemler arasında en etkilisi ve başarılısı olarak kendisini kanıtlamış olan Altı Sigma’nın, Yalın araçları ile birlikte uygulandığı, üretim süreçlerini olduğu kadar diğer iş süreçlerini de mükemmelleştirmeye odaklanan bir sistemdir. 2000’li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde yayılmaya başlayan Yalın Altı Sigma sistemini ve metodolojisini uygulayan kuruluş sayısı her geçen gün katlanarak artmaktadır.

Bir süreçte %99,99966 başarı seviyesini ifade eden Altı Sigma performans düzeyi aynı zamanda bunu gerçekleştirmeye yönelik vizyonu ve sistemi ifade eden bir metafor haline gelmiştir. Problemlerle yaşamayı değil süreçleri yalınlaştırarak ve problemleri çözerek kazanç sağlamayı bir alışkanlık haline getiren firma kültürünü yaratan sihirli değişimin ismidir de Yalın Altı Sigma.

Yalın Altı Sigma temel metodoloji ve araçlar ötesinde, çok iyi tasarlanmış komple bir sistemdir. Yalın Altı Sigma’nın ana itici gücü Yalın yaklaşımı ve metotları ile Altı Sigma yaklaşımı ve metotlarının disiplinli ve kolay anlaşılır bir metodoloji içinde, işlevsel şekilde uygulanmasıdır. Bu metodoloji ve araçlar sadece üretim süreçlerine değil, diğer iş süreçlerine de (satış, satın alma, lojistik, sevkiyat, planlama, vb.…) uygulanabilmekte ve son derece başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Yalın Altı Sigma’nın temel ilkelerinden birisi de hataların azaltılması ve süreçlerin iyileştirilmesinden elde edilen finansal kazançların görünür kılınması ve sürekli izlenmesidir.

İstatistik sistemin temel ögesidir. Çünkü…

“…sezgilerimizin bizi yanlış yönlere sürükleyebileceği durumlarda veri ve verinin uygun istatistiksel metotlarla analizi doğruyu bulmamızı sağlar.”

Özellikle iş sonuçlarına ve kârlılığa etkisi yüksek olan problemlerin olağanüstü bir süratle çözülmesini sağlayan bir ortam, altyapı ve etkin insan kaynağı sağlayan Yalın Altı Sigma yönetim sistemi pek çok firmada uygulanarak büyük kârlar elde edilmesini sağlamış ve kendisini kanıtlamıştır. Yalın Altı Sigma kuruluşları geleceğe taşıyan en etkili sistemdir. Çünkü sistem, iş sonuçlarına büyük etkisi olan ancak yatırım gerektirmeyen projelere odaklanırken, birer problem çözme, veriye dayalı karar verme uzmanı olarak yetiştirilen Kara Kuşaklar bu projeleri süratle başarıya ulaştırır. En önemlisi, projelerden sağlanan kazançlar sayesinde sistemin sürekliliğini sağlayan bir disiplin kurulur

Birer problem çözme ve veriye dayalı karar verme üstadı olarak yetiştirilen Kara Kuşaklar üstün problem çözme yetenekleri ve bilgileri sayesinde aynı zamanda geleceğin yöneticileri ve değişim yönetiminin süvarileridirler. Yalın Altı Sigma metodolojisinin uygulayıcıları, öğreticileri ve yayıcılarıdırlar.

“İstatistiksel düşünme, gün gelecek tıpkı okur yazar olmak gibi iyi bir yurttaş olmanın en gerekli unsurlarından olacak.”

H. G. Wells