Yalın Altı Sigma – Kara Kuşak Eğitimi

Yalın Altı Sigma – Kara Kuşak Eğitimi

Yalın Altı Sigma Kara Kuşak Eğitimi

Dünyada ve Türkiye’de bütün firmaların hızla benimsediği Yalın Altı Sigma geçmişten beri pek çok kurumun zirveyi görmesini sağladı. Yabancı firmalardan Motorola,  General Electric, Samsung Electronics, American Express gibi Türkiye’de Borusan ve Arçelik gibi Altı Sigma’yı uygulayan şirketler milyonlarca hatta milyarlarca dolar tasarruf sağlamış, üretkenlik, verimlilik, etkinlik, kalite ve müşteri tatmininde gözle görülür şekilde artışlar yaşamışlardır. Ayrıca Yalın 6 Sigma yalnız büyük şirketlerde değil küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde de büyük başarılar sağlamaktadır.

Gelişim, değişim ve dönüşümü odağına alan yapılar yönetici ve liderlerin önlerindeki en büyük problem “nasıl başarılı olunacağı?” değil “nasıl başarılı kalınacağı?” oldu. Müşteri beklentileri, teknoloji ve mali şartlardaki ve rekabet ortamındaki hızlı değişimlerin yarattığı belirsizlik, işletme yönetimini bir şans oyunu haline getirmiştir. Bu zorlu süreçte onlara doğru rehberlik eden Yalın Altı Sigma sistemi olmuştur.

Yalın Altı Sigma, üretimden dağıtıma ve ürünün tüketici ile buluşmasına kadar bütün iş süreçlerinin sorgulanarak iyileştirilmesini sağlayan bir yönetim uygulamasıdır. Hedefi, hata oranını sıfıra indirmek, verimliliği yükseltmek, tüm iş süreçlerini mükemmelleştirmek ve müşteri memnuniyetini sürekli arttırmaktır. Yalın 6 Sigma metodolojisi hataları tespit etmek ve düzeltmekle yetinmeyip, iş sürecinin hata yapmayacak şekilde yeniden yapılandırılması esasına dayanır.

 Yalın 6 Sigma Nedir?

İlk kez 1984 yılında uygulanmaya başlayan, 6 Sigma “Sıfır Hata”yı temsil ediyor. Bu nedenle tüm iş süreçlerinde, hataya yol açabilecek koşulların ortadan kaldırılmasına odaklanılıyor. İş süreçlerini, en baştan hata yapmayacak şekilde düzenleme sistemini öngörüyor. Yunan alfabesinde S harfini temsil eden Sigma, “Standart Sapma”yı ifade etmektedir. 6 rakamı ise, hedeflenen mükemmelliğin “Sigma” seviyesini tanımlıyor. 6 Sigma hata oranındaki minimal azalmanın müşteri memnuniyeti üzerinde ne kadar büyük bir etkisi olduğunu gösteriyor. Kısacası 6 Sigma bir yönetim stratejisidir.

Yalın Altı Sigma Model’ini uygulayan şirketlerde verimsizlik yaratan ve sigma seviyesinin düşmesine neden olan problemler yakından incelenir, sorunun kaynağına inilerek en kısa sürede kalıcı çözümler bulunur. Yalın Altı Sigma Modeli, maliyetlerde ve hata oranında azalma, verim, pazar payı, müşteri ve çalışanların memnuniyetinde artış, kurum kültüründe olumlu değişim gibi konularda firmalara faydalar sağlamaktadır.

 

Yalın Altı Sigma Felsefesi

Yalın Altı Sigma uygulayan firmalar, ürün ve hizmetlerindeki hata oranını mümkün olan en düşük düzeye indirebilmektedir. Yalın Altı Sigma, kusur ve hataları en aza indirebilmek ve sıfır hataya yakın kalite düzeyini gerçekleştirebilmek için işletmelerin dikkatle uygulaması gereken, tüm dünyada geçerliliği defalarca kanıtlanmış bir yaklaşımdır. Yalın Altı Sigma, iş performansının ve müşteri memnuniyet seviyesinin sürekli olarak artırılması için iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve yeniden tasarlanması düşüncesine dayanan ve mükemmele yakın bir seviyeye ulaşmayı hedefleyen bir yaklaşımdır.

Yalın Altı Sigma felsefesi, meydana gelen hataların ve maliyetlerin azaltılması, iş süreçlerinin iyileştirilmesi, müşteri memnuniyet seviyesinin, firma prestijinin ve personel yetkinliğinin artması gibi birçok amacı içermektedir. Altı Sigma uygulama süreci sonucunda, olası sorun ve hatalar ortaya çıkarılmakta, bunlar düzeltilerek sürecin en kusursuz biçimini alması için gayret gösterilmektedir. Hataların sıfıra indirilmesini amaçlayan Yalın Altı Sigma metodolojisi, problemlerin temel nedenlerini bulmak ve verilerle doğrulamak için istatistiksel araçlardan yararlanır. İşletmeye ait ürünlerin, hizmetlerin ve iş süreçlerinin ne kadar iyi olduğuna dair bilgi veren Yalın Altı Sigma istatistiksel bir ölçüm tekniği olup sürecin sıfır hatalı konumdan ne kadar saptığını gösterir.

Kendisinden önceki pek çok müşteri odaklı yöntemleri ve problem çözme tekniklerini içinde barındırması, birçok tekniğin sadece vaat ettiği noktalara ulaşmayı sağlayan ve istatistik bilimini temel alan bir yöntem olmasıdır. Yalın Altı Sigma metodolojisinin en önemli kriterlerinden biri de, kritik müşteri beklentilerinin karşılanmasıdır. İş dünyasında rekabetin şartı müşterilerin ihtiyaçlarını doğru tespit etmekten, bu ihtiyaçları rakiplerden çok daha hızlı, kaliteli aynı zamanda da daha ekonomik şekilde karşılamaktan geçiyor. Yalın Altı Sigma sistemi de bu amacı engelleyen her şeyi problem olarak görüyor.

 

Yalın 6 Sigma’nın Faydaları

  • Üretkenlik ve pazar payınızı arttırır.
  • Maliyetlerinizi düşürür.
  • Hata payını sıfıra indirmeye çalışır.
  • Başarı grafiğini yükseltir.
  • İşletmedeki iyileştirmeyi hızlandırır.
  • Firmanızın kalite ve güvenilirliğini arttırır.
  • Çalışan her personel için performans hedefi belirler.
  • Müşteri memnuniyetini arttırır.

Yalın Altı Sigma yaklaşımında, mükemmele ulaşma, sıfır hatayı yakalama, süreç iyileştirme ve müşteri tatmini sağlama gibi hedeflere ulaşılmaya çalışılır. Altı Sigma sıfır hatayı hedefleyen sürekli iyileştirmenin esas alındığı somut anlamda ticari kazançlar sağlayan proje temelli bir yaklaşımdır. Başarılı bir Yalın Altı Sigma uygulaması için bu projelerde çalışan takım iş görenlerinin görev ve sorumluluklarının belirlenmesi gerekir. Yalın Altı Sigma uygulamaları ile başarı elde etmek için iş görenlerin sahip olması gereken roller ve sorumluluklar uzak doğudaki sporlarda olduğu gibi kuşak rengine göre tanımlanmıştır. Örneğin Beyaz Kuşak karatede yeni başlayanları temsil etmekte, Sarı Kuşak daha olası teknik ve yöntemleri kabul etmeye açık hale geldiğini göstermekte, Yeşil Kuşak orta seviye öğrencilere verilmekte, Kara Kuşak da onu takan kişinin tüm becerilerde ustalaştığını göstermektedir. Yani kuşak renkleri deneyim ve uzmanlık seviyesini belirten bir araçtır.

Altı Sigma, beş adımlı problem çözme yaklaşımı kullanır: Tanımla-Ölç-Analiz Et- İyileştir -Kontrol Et (DMAIC)  tasarlanmış deneyleri, süreç yetenek analizini, ölçüm sistemleri analizini, yetenek çalışmalarını ve diğer birçok temel istatistiksel bilgiyi kullanır. DMAIC yaklaşımı, süreçleri iyileştirmek için kullanılmaktadır.

DMAIC kısaca şu şekilde açıklanmaktadır:

T hedeflerini belirle

Ö Mevcut sistemi ölç

A Sistemin veya sürecin mevcut performansı ile istenen hedef arasındaki boşluğu ortadan kaldırmanın yollarını belirlemek için sistemi analiz et.

İ Sistemi iyileştir.

K Yeni sistemi kontrol et şeklindedir.

 

Yalın Altı Sigma’da Görev ve Sorumluluklar

Üst Kalite Konseyi: Altı Sigma uygulamalarının kapsamını belirlemek, Altı Sigma organizasyonunu ve bu organizasyonda yer alan kişilerin yetki ve görevlerini belirlemek, Kara kuşak projelerinde ekip üyesi olarak destek verebilmek, Ekip çalışmalarının dokümantasyonunu sağlamak, Proje bitiminde projenin proje sahibine teslimini sağlamak Proje kapatma onayından sonra proje raporunu hazırlayıp Sponsora teslim etmek, Proje zaman planlarına uymak gibi görev ve sorumlulukları vardır.

 

Şampiyon (sponsor): Yalın Altı Sigma vizyonunu belirlemek, Yalın Altı Sigma’nın yayılımından ve uygulanmasından sorumlu olmak, proje önceliklerini belirlemek, ekiplerin önüne çıkan engelleri kaldırmak ile görevli olan kişilerdir.

 

Uzman Kara Kuşak: Uzman Kara Kuşaklar, Yalın Altı Sigma’nın mantığını, amaçlarını, kapsamını ve uygulamasını derinliğini kavramış ve Yalın Altı Sigma ile ilgili her konuda en üst düzey teknik bilgiye sahip olan kişilerdir. Bir danışman gibi diğer ekip üyelerine öncülük etmektedirler. Uzman Kara Kuşaklar, temel Kara Kuşak eğitimlerini tamamlamış ve birçok kez projeler içinde yer almıştır. Böylece projelerin yönünü saptamada ve sonuçların ortaya konmasında uzmanlaşmışlardır.

Projeyi yürütecek takıma her konuda teknik destek sağlamak, şampiyonlara projelerin tamamlanma sürelerinin belirlenmesinde yardımcı olmak, projelerden elde edilen sonuçları yönetim temsilcisi için bir araya getirmek ve özetlemek, Yalın Altı Sigma konusunda çalışanlara eğitim vermek, çalışanları bilgilendirmek ve Yalın Altı Sigma’nın organizasyon çapında benimsenmesine katkı sağlamak, Kara Kuşakların eğitimine sertifikalandırılmasına olanak sağlamak, proje çalışmalarında Yeşil Kuşak ve Kara Kuşağa danışmanlık yapmak gibi görevleri vardır.

Uzman Kara Kuşak olabilmek için Kara Kuşak sertifikasına sahip olmak, başarılı Kara Kuşak projeleri yapmak, Kara Kuşak eğitimlerinde ve danışmanlıklarında görev alarak eğitimcinin eğitim süresini tamamlamak gerekmektedir.

 

Kara Kuşak (ekip lideri): Değişimi yönetmek, proje çalışmalarında en etkin araçları seçerek bu konuda takımı eğitmek, proje detaylarını geliştirmek gibi görevleri vardır.

Yeşil Kuşak (ekip elemanları): Projenin fonksiyonel alanlarında faaliyet göstermek, projelerin uygulanması sırasında Yalın Altı Sigma tekniklerinin öğrenilmesi ve kullanılmasını sağlamakla görevlidirler.

 

Kara Kuşak

Yalın Altı Sigma’da önemli bir yere sahip olan Kara Kuşaklar, ekip liderleridirler. Başarı için kritik role sahiptirler. Proje yöneticisi olarak görevlendirilen Kara Kuşak adayları, aldıkları eğitimlere paralel olarak proje hedeflerine ulaşmak için Yalın Altı Sigma araçlarını kullanırlar ve başarılı olabilmeleri için proje hedeflerine ulaşmaları gerekir.

Kara Kuşaklar, kuruluşun performansını olumsuz etkileyen öncelikli problemleri bir daha ortaya çıkmayacak şekilde çözmeye odaklı çalışmalar yürütürler. Yalın Altı Sigma uygulayan şirketler milyonlarca dolar tasarruf sağlamış, üretkenlik, verimlilik, etkinlik, kalite ve müşteri memnuniyetinde dikkat çekici artışlar yaşamışlardır. Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımının dünyada ulaştığı en son aşama olarak kabul edilen Yalın Altı Sigma’yı başarıyla uygulayıp iş süreçlerini daha kusursuz hale getiren firmalar vardır. Bunlara Arçelik, Borusan, TEI örnek verilebilir. Yalın Altı Sigma metodu Türkiye’de ilk kez 1995’de Eskişehir’de savunma sanayine yönelik üretim yapan TEI  (Tusaş Engine Industries)  tarafından uygulamaya koyuldu.

 

Mükemmel Olmayı Hedefleyen Bir Kalite Ölçümü Olan Yalın Altı Sigma

Liderliği ve performansı temel alan Yalın Altı Sigma, sadece büyük şirketlerin değil, küçük ve orta ölçekli işletmelerin de başarıyla uygulayabileceği bir sistemdir. Yalın Altı Sigma uygulamalarının sektör ya da bölüm sınırlaması da yoktur. Mükemmel olmayı hedefleyen bir kalite ölçümü olan Yalın Altı Sigma ile firmanızın sonsuza dek değişebileceğini de unutmamak gerekir. Yalın Altı Sigma, şirketin kritik süreçlerindeki sorunların çözümüne ve performansın yükseltilmesine odaklanan projeler ile uygulanır. Bu metodoloji kapsamında, şirketin stratejik hedeflerine hizmet edecek projeler parasal hedefleri ile birlikte belirlenir. Tamamlanan projelerin getirileri, şirket kârının artırılmasını sağlamaktadır.

Kara Kuşaklar takımının lideri oldukları için projelerinin seçimi, yürütülmesi ve elde edilecek sonuçlardan birinci derecede sorumludurlar. Altı Sigma araçlarını etkin bir şekilde kullanarak, işletme sorunlarına hızlı ve kalıcı çözümler getirebilecek yeterlilikte olmalıdırlar.

Birer problem çözme ve veriye dayalı karar verme üstadı olarak yetiştirilen Kara Kuşaklar üstün problem çözme yetenekleri ve bilgileri sayesinde aynı zamanda geleceğin yöneticileri ve değişim yönetiminin mihenk taşlarıdırlar.

Yalın Altı Sigma kuruluşları geleceğe taşıyan en etkili sistemdir ve başarı tesadüf değil doğru ve disiplinli çalışmanın bir ürünüdür. Matris Danışmanlık sizlere İstatistiksel düşünme, disiplin, problemleri çözebilme, zaman yönetimi gibi pek çok eğitimi vererek verimliliğinizi ve kârınızı arttırmanızı sağlayacaktır.